• /
حشرات، پرندگان و حیوانات

حشرات، پرندگان و حیوانات

1. نام حشره‌ای است كه حجاج بن یوسف ثقفی بوسیله آن از دنیا می‌رود؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ همهمه فراریان از جنگ را تشبیه به صدای چه حیوانی می‌كند؟
3. نام پرنده‌ای است كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ به عنوان شگفتیهای آفرینش، در خطبه 155 ذكر می‌كند؟
4. نام چند پرنده در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
5. نام چند حیوان در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
6. نام چند حشره در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
7. یكی از زیباترین پرندگان است كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 165 به عنوان شگفتیهای آفرینش ذكر می‌كند؟
8. نام پرنده‌ای در نهج‌البلاغه است كه اگر سركش حرف اول آن را برداریم به نام یكی از حیوانات می‌شود؟
9. نام یكی از بزرگترین موجودات دریایی كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است چیست؟
10. كوچكترین حیوانی كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است نام ببرید؟
11. بزرگترین حیوانی كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است كدام است؟
12. نام حشره‌ای است دارای حواسی نیرومند و دو دندان، كه آفت زراعت برای كشاورزان می‌باشد؟
13. طاووس با نگاه به كدام یك از اعضاء بدنش به گریه می‌افتد؟
14. نام حیوانی است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به یك معنا است؟
15. نام پرنده‌ای است در نهج‌البلاغه، كه هنگام پرواز جوجه‌هایش به او چسبیده‌اند؟
16. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نامه‌ای را كه برای سلمان فارسی نوشته‌اند دنیا را به چه حیوانی تشبیه كرده است؟
17. حضرت علی ـ علیه السلام ـ بزدلی و ترسویی اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حیوانی تشبیه می‌كند؟
18. نام پرنده‌ای كه اگر دو حرف اول آن را حذف كنیم معنای«شخص» و اگر دو حرف آخر آن را حذف كنیم به معنای«ناشنوایی» است و در خطبه 128 ذكر شده است؟
19. نام پرنده‌ای است در خطبه 155 كه اگر حرف اول آن را حذف كنیم به معنای«آشكار كردن» است و اگر حرف اول و دوم آن را حذف كنیم نام یكی از غذاهای خوردنی است كه معمولا در ایام سوگواری پخته می‌شود، و اگر حرف دوم آن را حذف كنیم نام یكی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌شود و اگر حرف آخر آن را بیندازیم به معنای«پنهانی» است؟
پاسخ ها:
1. خنفساء (سوسك)
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ همهمه فراریان جنگ را به صدای «سوسمار» تشبیه كرده است.[1]
3. خفاش.[2]
4. نام هشت پرنده در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: كركس، خفاش، طاووس، كلاغ، خروس، عقاب، كبوتر، شترمرغ.
5. نام سیزده حیوان در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: فیل، گرگ، اسب، گوسفند، شتر، سوسمار، نهنگ، افعی، كفتار، شیر، گورخر، مار، بز.
6. نام سه حشره در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: خنفساء(سوسك)، ملخ، عنكبوت.
7. «طاووس» یكی از زیباترین پرندگان است كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است.
8. پرنده‌ای كه اگر سركش حرف اول آن را برداریم نام حیوانی می‌شود«كلاغ» است كه «الاغ» می‌شود.
9. «نهنگ» بزرگترین موجودات دریایی است كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است.
10. «مورچه و پشه» كوچكترین حیوان در نهج‌البلاغه می‌باشند.
11. «فیل» بزرگترین حیوانی است كه در نهج‌البلاغه از آن نام برده شده است.[3]
12. «ملخ» حشره‌ای است دارای حواسی نیرومند و دندان تیز، كه آفت زراعت برای كشاورزان می‌باشد.[4]
13. طاووس با نگاه به«پاهایش» به گریه می‌افتد.[5]
14. حیوانی كه از دو طرف خوانده شود به یك معنا است«گرگ» نام دارد.[6]
15. «خفاش» پرنده‌ای است كه هنگام پرواز جوجه‌هایش به او چسبیده‌اند.[7]
16. امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ دنیا را به «مار» تشبیه می‌كند.[8]
17. كفتار و سوسمار.[9]
18. كركس.
19. خفاش.


[1] . خطبه 123.
[2] . خطبه 155.
[3] . خطبه 165 و خطبه 185.
[4] . خطبه 185.
[5] . خطبه 165، شماره 16.
[6] . خطبه 108، شماره 16.
[7] . خطبه 155، شماره 11.
[8] . نامه 68.
[9] . خطبه 68.

ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:53:20

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/10 - 06:53:20

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد