• /

مراسم سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی دهه فاطمیه (95) 1391

مراسم سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی دهه فاطمیه (95) 1391- تفسیر سوره غاشیهمراسم سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی دهه فاطمیه (95) 1391
دانلود
مراسم سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی دهه فاطمیه (95) 1391
دانلود