• /

مراسم دهه اول محرم مجتمع بنی فاطمه مشهد 1391

مراسم دهه اول محرم صبح ها - سخنرانی استاد درایتی
موضوع :  تسلیم در برابر رضای خدا

سخنرانی استاد درایتی صبح اول

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح دوم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح سوم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح چهارم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح پنجم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح ششم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح هفتم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح هشتم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح نهم

Alternative content

دانلود