• /

مراسم دهه اول محرم 1392 مجتمع بنی فاطمه مشهد _ صبح ها

سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی _ موضوع : محبت به خدا


سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح اول

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح دوم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح سوم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح چهارم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح پنحم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح ششم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح هفتم

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح هشتم

Alternative content

دانلود