• /
فرمانداران و قضات

فرمانداران و قضات

1. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مصر چه كسی بود؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه كسی را به فرمانداری مصر به جای محمد بن ابی بكر منصوب كرد؟
3. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر اردشیر خرّه كه یكی از شهرهای استان خوزستان بود چه كسی است؟
4. نام یكی از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ است كه در امر فرمانداری خیانت كرده بود؟
5. نام یكی از قضات حضرت علی ـ علیه السلام ـ است كه به خاطر خرید خانه مجلّل حضرت علی ـ علیه السلام ـ او را سرزنش می‌كند؟
6. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر مكه چه كسی بود؟
7. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان آذربایجان چه كسی بود؟
8. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استانهای بصره، اهواز، فارس، كرمان چه كسی بود؟
9. فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر یمن چه كسانی بودند؟
10. استاندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان همدان چه كسی بود؟
11. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر انبار چه كسی بود؟
12. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حكمت 443 كدام یك از فرماندهان خود را به كوه سخت و قله تسخیر ناپذیر معرفی می‌كند؟
13. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 13 كدام یك از فرماندهان خود را سپر و زره رزمندگان معرفی می‌كند؟
14. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 13 كدام یك از فرماندهان خود را فرمانده الگو معرفی می‌كند؟
پاسخ ها:
1. محمد بن ابی بكر.[1]
2 . «مالك اشتر» به جای محمد بن ابی بكر به سمت فرمانداری مصر از طرف حضرت علی ـ علیه السلام ـ منصوب شد.[2]
3. مصقله بن هبیره شیبانی.[3]
4. منذربن جارود عبدی.
5. شریح بن حارث.[4]
6. قثم بن عباس.
7. اشعث بن قیس. [5]
8. عبدالله بن عباس[6]
9. فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در یمن، «عبیدالله بن عباس»، و «سعیدبن حمران» بودند.1
10. «جریربن عبدالله بجلی»، از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان همدان بود.
11. «حسان بن حسان بكری»، از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر انبار بود.
12. مالك اشتر. «مالك ومالك! والله لوكان جبلالكان فندا، ولوكان حجرا لكان صلدا، لایرتقیه الحافر، ولا یوفی علیه الطائر»:[7]
مالك، اما چه مالكی به خدا سوگند اگر كوه بود یكتا بود، واگر سنگ بود سر سخت ومحكم بود، هیچ مركبی نمی‌توانست از كوهسار وجودش بالا رود و هیچ پرنده‌ای به اوج او راه نمی‌یافت.
13. مالك اشتر: «وقد امرت علیكما و علی من فی حیزكما مالك ابن الحارث الاشتر فاسمعا له و اطیعا، و اجعلاه درعا و مجنا».[8]
14. مالك اشتر نخعی.


[1]

. نامه 27، شماره 12.


[2]

. نامه 34.


[3]

. نامه 43.


[4]

. نامه 3.


[5]

. نامه 15.


[6]

. نامه 20.


[7]

. نامه، 24.


[8]

. نامه 13، ترجمه«مالك پسر حارث اشتر را بر شما و زیردستان شما امیر و فرمانروا قرار دادم، بنابراین، گوش به فرمان و مطیع او باشید، او را زره و سپر خویش قرار دهید.»

ارسال شده در : 1389/9/11 - 14:09:06

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/11 - 14:09:06

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد