• /

مراسم سخنرانی حجه الاسلام استاد درایتی (ماهانه)

مراسم سخنرانی حجه الاسلام استاد درایتی موضوع : نهج البلاغه _ خطبه غرا


سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه اول 91.06.02

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه دوم 91.06.30

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه سوم 91.07.27

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه چهارم 91.09.02

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه پنجم 91.09.30

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی شهادت امام هادی علیه السلام 4-03-91 بنی فاطمه

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.4.12

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.6.6

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.7.9

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.8.8

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.9.6

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.10.3

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.11.2

Alternative content

دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه ششم 91.10.22

Alternative content

دانلود