• /

مراسم سخنرانی حجه الاسلام استاد درایتی (ماهانه)

مراسم سخنرانی حجه الاسلام استاد درایتی موضوع : نهج البلاغه _ خطبه غرا


سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی شهادت امام هادی علیه السلام 4-03-91 بنی فاطمه
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه اول 91.06.02
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه دوم 91.06.30
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه سوم 91.07.27
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه چهارم 91.09.02
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه پنجم 91.09.30
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا (83) جلسه ششم 91.10.22
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.4.12
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.6.6
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.7.9
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.8.8
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.9.6
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.10.3
دانلود
سخنرانی استاد درایتی خطبه غرا 93.11.2
دانلود