• /

مراسم دهه اول ماه رمضان 1392

سخنرانی حجه الاسلام درایتی - تفسیر سوره نازعات

سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب اول
دانلود
سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب دوم
دانلود
سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب سوم
دانلود
سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب چهارم
دانلود
سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب پنجم
دانلود
سخنرانی حجه الاسلام درایتی شب ششم
دانلود