• /

سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبر صلی الله علیه وآله

سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبر صلی الله علیه وآله 5 شب از 22-12-1387 به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله جلسه بنی فاطمه مشهد

سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبرص سال 1387 شب اول
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبرص سال 1387 شب دوم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبرص سال 1387 شب سوم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبرص سال 1387 شب چهارم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام حاج آقای درایتی موضوع: شخصیت پیامبرص سال 1387 شب پنجم
دانلود