• /
متن سخنرانی شب پنجم(9/11/89) - استاد معاونیان

متن سخنرانی شب پنجم(9/11/89) - استاد معاونیان

در شب هاي گذشته نگراني پيامبر بر امتشان را دنبال مي كرديم. يكي ديگر از مسائلي كه پيامبر از آن بر امتشان مي ترسند امامان گمراه كننده اند.

سفارش پيامبر به علي (عليه السلام)در جنگ خيبر: قبل از جنگ با زبان ،به هدايت مردم بپرداز.

 شما اگر يك نفر را هدايت كني از تمام آن چه خورشيد برآن مي تابد برتر است.

توصيه مي كنم كتاب هاي دكتر تيجاني را مطالعه كنيد:

1.آنگاه هدايت شدم

2.اهل سنت واقعي         

3.همراه با راستگويان

4.از خدا بترسيد

اگر بخواهيم مي توانيم كمك كنيم براي هدايت ، حتي اگر خودمان علم هدايت نداريم مي توانيم وسيله آن را فراهم كنيم در راه ضلالت نيز همين قضيه است. يعني كساني كه گمراه هستند ((ضالين)) گاهي اوقات ديگران را هم گمراه مي كنند ((مضّلين )). همانند مجاهدين خلق كه با مخلوط كردن دين با ماترياليسم (مادي گرايي) ديگران را گمراه نمودند. پس مي توان در كنار ائمه هادي از ائمه ضال نيز ياد كرد .

ترس پيامبر نيز از همين امامان است. بيشترين ترس پيامبر از امامان گمراه كننده است.

پيامبرمي فرمايند:امت من به73فرقه تبديل مي شود كه تنها يك فرقه هدايت مي شود. پس امامان ((ضال)) حد اقل 72تن خواهند بود(همانند ميرزا علي باب ، نصاري، يهوديان و... .  )تماما روسايي هستند كه به ضلالت رهبري مي كنند.

 تنها رهبراني كه به هدايت مارا نويد مي دهند آن14معصوم وآن 12امام هادي هستند

در شب هاي گذشته نگراني پيامبر بر امتشان را دنبال مي كرديم. يكي ديگر از مسائلي كه پيامبر از آن بر امتشان مي ترسند امامان گمراه كننده اند.

سفارش پيامبر به علي (عليه السلام)در جنگ خيبر: قبل از جنگ با زبان ،به هدايت مردم بپرداز.

 شما اگر يك نفر را هدايت كني از تمام آن چه خورشيد برآن مي تابد برتر است.

توصيه مي كنم كتاب هاي دكتر تيجاني را مطالعه كنيد:

1.آنگاه هدايت شدم

2.اهل سنت واقعي         

3.همراه با راستگويان

4.از خدا بترسيد

اگر بخواهيم مي توانيم كمك كنيم براي هدايت ، حتي اگر خودمان علم هدايت نداريم مي توانيم وسيله آن را فراهم كنيم در راه ضلالت نيز همين قضيه است. يعني كساني كه گمراه هستند ((ضالين)) گاهي اوقات ديگران را هم گمراه مي كنند ((مضّلين )). همانند مجاهدين خلق كه با مخلوط كردن دين با ماترياليسم (مادي گرايي) ديگران را گمراه نمودند. پس مي توان در كنار ائمه هادي از ائمه ضال نيز ياد كرد .

ترس پيامبر نيز از همين امامان است. بيشترين ترس پيامبر از امامان گمراه كننده است.

پيامبرمي فرمايند:امت من به73فرقه تبديل مي شود كه تنها يك فرقه هدايت مي شود. پس امامان ((ضال)) حد اقل 72تن خواهند بود(همانند ميرزا علي باب ، نصاري، يهوديان و... .  )تماما روسايي هستند كه به ضلالت رهبري مي كنند.

 تنها رهبراني كه به هدايت مارا نويد مي دهند آن14معصوم وآن 12امام هادي هستند

ارسال شده در : 1389/11/11 - 07:35:40

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/11/11 - 07:35:40

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد